اراجیف نویسی

می نویسم تا روحمو آزاد کنم ، تا به خودم برسم ، یه خود واقعی.

آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
16 پست
تیر 90
17 پست
خرداد 90
18 پست
اسفند 89
30 پست
بهمن 89
25 پست
دی 89
33 پست
آذر 89
9 پست